Undervisningsmiljø

Lovmæssigt er det besluttet, at der på alle undervisningsinstitutioner skal udarbejdes en plan for et godt undervisningsmiljø for eleverne.

Undervisningsmiljøvurdering:

Formål

 • Skolens undervisningsmiljøplan skal sikre, at der løbende sker initiativer til at styrke og
  forbedre skolens undervisningsmiljø indenfor såvel det psykiske, det fysiske og det
  æstetiske område.
 • Skolens elever og personale skal sikres en direkte eller indirekte indflydelse på skolens
  handleplan gennem et bredt samarbejde.
 • SFO og klub er en del af skolen.

 

Organisering og medindflydelse

Skolen bygger på en demokratisk samværsform, hvor eleverne har gode muligheder for at komme til orde.

Elevernes medindflydelse

I arbejdet med at forberede eleverne til at være medborgere i et demokratisk samfund og for at
styrke og formalisere elevernes medindflydelse har skolen oprettet et elevråd.
Elevrådet arbejder på at gøre skolen til et endnu bedre sted at være og har fokus på blandt andet
frikvartersaktiviteter, skolearrangementer, indretning af legearealer, trivsel og social adfærd.

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejdet indgår som et vigtigt element i skolens arbejde med undervisningsmiljøet. Med kontaktlæreren som central person er der en tæt kontakt til hjemmene.
Det er skolens kultur, at der er en åben og konstruktiv dialog mellem skole og hjem, der rettes henvendelse til og fra hjemmet, hvis der er anledning til spørgsmål eller opklarende samtaler, og
skolen forventer, at forældre henvender sig med spørgsmål om elevens faglige, sociale og generelle trivsel.

Skolen har skole-hjem samtaler 1-2 gange om året, som afholdes på skolen. Derudover afholdes forældremøder samt elevsamtaler, hvor der er afsat tid til opmærksomhed på det enkelte barns trivsel. Efter behov afholdes ekstra klasse- og forældremøder.
I løbet af skoleåret er skolens undervisningsmiljø sat på som punkt på lærermøderne, der gøres status med reference til elevernes ytringer og personalets erfaring omkring aktuelle tiltag. Indsatsområder prioriteres og planlægges med baggrund i såvel det psykiske, fysiske og æstetiske
miljø.

Skolens handleplan

Det psykiske undervisningsmiljø

For at skabe et godt undervisningsmiljø er det vigtigt, at skolen som helhed er entydig og tydelig i at fastsætte normer og værdier for elevernes adfærd og omgangsformer.
Vi har en anerkendende tilgang til eleverne og har bevidst fokus på elevernes positive egenskaber såvel fagligt som socialt.

Holdenes sammensætning, samspillet mellem eleverne indbyrdes og forholdet til de voksne spiller en central rolle for, hvordan eleverne oplever undervisningsmiljøet. Kontaktlæreren har både overfor klassen og den enkelte elev en særlig ansvarsfuld rolle.

På Lørslev Friskole har vi ikke et firkantet regelsæt for orden med forbud og formaninger. Sådanne regler skal nemlig nøje og præcist håndhæves for at virke og kan nemt give en stemning, vi ikke
ønsker.

 • Lørslev Friskole forventer, at alle børn og voksne tager hensyn til hinanden, taler pænt til
  hinanden og passer på skolen og skolens materiel.
 • Vi accepterer ikke mobning og har udarbejdet en anti-mobbepolitik.
 • Skolen har udarbejdet en krise- og sorgplan.
 • Der er tilsyn med børnene i alle frikvarterer for at medvirke til at skabe en succesfuld pause.

Varierende samværsformer er en del af skolens hverdag med henblik på at fremmes skolens psykiske undervisningsmiljø og styrke elevernes sociale relationer.

Samvær for hele skolen
 • Morgensamling, hvor alle har mulighed for at komme til orde og give beskeder.
 • Fælles dage som skolernes motionsdag, fagdage, temauger, projektopgave, juleklippedag etc.

Det fysiske undervisningsmiljø

Overordnet set har vi fine og lyse lokaler. Vi har i 2022 renoveret vores klassegang, som nu fremstår lys og flot. Der er isat nye lydisolerende døre til alle klasselokaler og nye vaske er opsat med nye berøringsfri vandhaner, godt for hygiejnen. Udover klasselokaler råder skolen over
faglokaler til musik og kreativ, et bibliotek, en aula, gymnastiksal med omklædnings- og badefaciliteter. I faget hjemkundskab bruger vi børnehavens køkken. Endvidere får vi i foråret 2023 et helt nyt og moderne naturfagslokale.

Indeklimaet:
 • Belysning, tilbage i 2019 fik vi udskiftet al belysning på skolen til LED-belysning. Det har
  skabt et meget bedre arbejdslys for elever og lærere.
 • Støjniveau, akustikken i klasselokalerne er forbedret med lydplader.
 • Luftfugtighed giver ikke problemer
 • Temperaturen i lokalerne styres ved termostater og fungerer ok.
 • Lokalerne kan udluftes og tempereres ved at åbne vinduer og afskærme for solen.

Det æstetiske undervisningsmiljø

I forbindelse med udsmykningen af skolens fællesarealer og gange er der en fin blanding af professionel kunst og elevarbejder, hvoraf en del er af permanent karakter.

På udendørs arealer indgår grønne områder med træer, buske og blomster.

Eleverne har medansvar for indretning og orden i eget klasselokale. I klassen rydder alle op efter sig selv, inden de går hjem.
Klassens dukse har til opgave at holde klasselokalet pænt, tørre borde, tømme skraldespande, feje, lufte ud, slukke lys osv., endvidere inddrages eleverne i at medvirke til at holde orden på
fællesarealerne inde og ude.

Aktuelle tiltag

Lørslev Friskole blev bygget tilbage i 1956 og ombygget/renoveret løbende. Dog bærer skolen præg af dens alder og manglende renovering i årene op til 2011, hvor friskolen overtog bygningerne.

Vi er altid i gang med en løbende renovering og i løbet af foråret 2023 får skolen et helt nyt naturfagslokale.

På baggrund af en helt nye trivselsmåling, lavet i januar 2023 er vi blevet nysgerrige på følgende:

 • Vores toilet-forhold
 • Hvorfor nogle børn (særligt 0.-3. klasse) har ondt i maven og føler sig alene i skolen
 • Forstyrrelser og larm i undervisningen (særligt 4.-9. klasse)

Disse punkter vil vi i samarbejde med eleverne have fokus på, og vi vil lave en samlet evaluering sidst på skoleåret juni 2023.

Opdateret februar 2023