Skolepenge

Prisliste

Friskole SFO* Klub* Klub, kun morgen Børnehave**
Barn 1 (Yngste) 995 750 750 300 2.253
Barn 2 495 375 750 300 1128
Barn 3 250 185 750 300 563

Priserne er gældende pr 1/1 2024

Der opkræves 11 gange årligt, hvor juli måned er betalingsfri.

*Der er obligatorisk madordning i SFO og Klub. Det koster 100 kr. pr. md.

**Der er obligatorisk madordning i Børnehaven. Vi laver mad sammen én gang om ugen. Det koster 80 kr. pr. md.

Børn i pasningsordning hvortil der er forældrebetaling, er med i beregningen af søskenderabat. Der ydes søskenderabat til forældrenes betaling af skole, SFO og børnehave. Elever med mindre søskende i andre børnehaver eller dagpleje får også rabat. Skolen skal have besked, når mindre søskende indmeldes/udmeldes af andre pasningstilbud.

Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 1. i hver måned. Der er en måneds opsigelse.

Forsikring

Lørslev Friskole har ikke en kollektiv ulykkesforsikring for skolens elever. Det vil sige, at skolen ikke har en forsikring, der kan dække skader opstået i skoletiden. Det er derfor vigtigt, at forældre selv sørger for en ulykkesforsikring til deres børn.

Vi vil anbefale forældrene at tegne en heltids-ulykkesforsikring samt en familie-ansvarsforsikring for alle familiens medlemmer. Så er man godt dækket ind mod mange grimme økonomiske overraskelser. Nogle forældre tror, at familieforsikringen (indboforsikringen) dækker, hvis deres barn kommer ud for en ulykke. Det gør den ikke. Eleverne skal enten forsikres på en ulykkesforsikring sammen med forældrene eller have
deres egen børneulykkesforsikring. Forældrene skal være opmærksomme på, om den tegnede forsikring dækker under alle former for aktiviteter.

Hvis eleverne kommer til skade:
Kommer en elev til skade i skoletiden, er det familiens egen forsikring, der dækker.

Familien kontakter sit forsikringsselskab og beder om at få tilsendt en skadesanmeldelse. Skolen er behjælpelig med beskrivelse af hændelsen.

Kommer en elev til skade på vej til eller fra skole, vil det som hovedregel være skolen uvedkommende på det erstatningsretslige område, da skolevejen ikke er omfattet af skolens tilsynspligt.

Hvis eleverne forvolder hinanden skade:
Forvolder eleverne skade på hinanden eller hinandens ting i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter.

Den forsikringsmæssige del af sådanne sager henvises til afgørelse eleverne imellem (hjemmene), evt gennem deres forsikringsselskaber.

Hvis eleverne forvolder skade på skolens ting:
Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar.

Familien kontakter sit forsikringsselskab og beder om at få tilsendt en skadesanmeldelse. Skolen udfærdiger et skriftligt erstatningskrav såfremt familien/forsikringsselskabet ønsker det.